ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

123-Medium-1.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр баталсан “Барилгын материал, мод, модон эдлэлийн үйлдвэр”-ийн барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй байдлын стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 2022 оны 10-р сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 05-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллаа.

scroll to top