ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

61.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны “Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн  нормативыг батлах тухай” А/397, 2021оны “Журам батлах тухай” А/170 дугаар тушаалын дагуу  Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны “Онцгой байдлын газрын алба  хаагчийн түвшинг тогтоох үзлэг явуулах журам” батлах тухай А/47 дугаар тушаалын дагуу алба хаагчдын түвшин тогтоох үзлэгийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ний өдрөөс шалгалтыг эхлүүллээ.

Тус шалгалтаар алба хаагчдыг Цэрэгжилч, жагсаалч байдал, Хууль эрх зүйн мэдлэг, Албаны болон хувийн баримт бичиг, Мэргэжлийн ур чадвар,  Бие бялдрын бэлтгэлжилт чиглэлээр шалгаж үнэлэлт өгөх юм.  

scroll to top