Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой батлагдсан дүрэм, журмууд:

УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ  /УИХ-ын 2019.02.01-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоол/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧ БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЭРХ ЗӨРЧИГДСӨН ТУХАЙ МАРГААНЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ /УИХ-ын 2019.02.01-ний өдрийн 20 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ  /УИХ-ын 2019.02.1-ний өдрийн 17 дугаар тогтоол/

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.9-ний өдрийн 5 дугаар тогтоол/ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.23-ны өдрийн 38 дугаар тогтоол/

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.23-ны өдрийн 37 дугаар тогтоол/

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.23-ны өдрийн 36 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ /Засгийн газрын 2019.01.23-ны өдрийн 33 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД НӨХӨХ ТӨЛБӨР ОЛГОХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.09-ний өдрийн 6 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХЭД ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.09-ний өдрийн 9 дүгээр тогтоол/

АЛБАН ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ ЯВЦАД ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АМЬ НАС ХОХИРСОН ТОХИОЛДОЛД АР ГЭРТ НЬ НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.09-гий өдрийн 8 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХАД НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.09-ний өдрийн 7 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.02.20-ны өдрийн 74 дүгээр тогтоол/

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2019.07.03-ны өдрийн 275 дугаар тогтоол/

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ӨӨР АЛБАН ТУШААЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ /Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан 2019.04.01-ний өдрийн 34/31 дүгээр тогтоол/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИД САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ, ТҮҮНД ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ /Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын  хамтарсан2019.04.04-ний өдрийн 36/32 тогтоол/

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ “А ХЭСЭГ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ “Б ХЭСЭГ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГТ БАЙХ ҮНДСЭН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ БИЧИХ ХҮСНЭГТ”, “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ БИЧИХ САНАМЖ”, “ХУВЬ ХҮНИЙ НАМТАР БИЧИХ САНАМЖ” /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.1.31-ний өдрийн 5 дугаар тогтоол/

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.1.11-ний өдрийн 3 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛД 
ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА 
 /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.01.11-ний өдрийн 2 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ  БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.03.25-ны 14 дүгээр тогтоол/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.03.25-ны 15 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.03.25-ны 16 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ  /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.03.25-ны 17 дугаар тогтоол/

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019.05.28-ны 25 дугаар тогтоол/

 

Хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ